lỗi
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS ealpu_vvisitcounter ( id int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, tm int NOT NULL, ip varchar(16) NOT NULL DEFAULT '0.0.0.0', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1;
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO ealpu_vvisitcounter (id, tm, ip) VALUES ('', '1573855331', '18.208.186.19')
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(id) FROM ealpu_vvisitcounter
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1573776000'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1573689600' AND tm < '1573776000'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1573257600' AND tm < '1573776000'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1572652800' AND tm < '1573257600'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1572566400' AND tm < '1573776000'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1569888000' AND tm < '1572566400'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1573854131'
van dung

van dung

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video Lễ Khánh Thành Nhà Thờ

Chèo Thái Bình "Quê em điểm hẹn"

Nhà hát chèo Thái Bình "Lý trưởng mẹ Mõ"

Hát chèo"Từ Quê Hương Em Hát "

Hát Xẩm "Theo Đảng trọn đời " - cụ Hà Thị Cầu

Hát chèo "Tình mẹ" - NSUT Huyen Phin

Bài Hát " Thái Bình Yêu Thương"

Bài Hát " Thái Bình Yêu Thương"

Video Ngày Giỗ Tổ 2012

Một số hình ảnh ngày Giỗ tổ 2012 tại TP. HCM

 

Thủy Tổ

PHẢ HỆ 2

THỦY  TỔ CON THỨ BA

1, ĐỆ NGŨ TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU PHONG

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         04-04

-          THỌ         :           TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : NGUYỄN THỊ NHỠ

-          HÚY KỴ   :         17 - 11

-          THỌ         :          TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :         

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU NGHIÊM

2.      NGUYỄN BIỂU             (Tha phương không biết)

3.      NGUYỄN THỊ TUẤT (Lấy chồng họ Hoàng Văn cùng làng)

DẤU TÍCH LÁ HAI NGÔI MỘ CỤ NGHIÊM VÀ CỤ TUẤT TRUYỀN LẠI

{ NAM HOÀNG BẮC NGUYỄN }

2, ĐỆ LỤC TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU NGHIÊM

-          HIỆU        :         TRUNG HẬU

-          TỰ            :          PHÙ QUÂN

-          HÚY KỴ   :         08 - 07

-          THỌ         :           79 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         THÔN 1 LÀNG NGỌC QUẾ

-          TIỂU SỬ  :          TỔ GIỮ CHỨC THẬP NHỊ HẦU

PHONG LÀM HẬU THẦN HAI XÃ NGỌC QUẾ VÀ SƠN ĐỒNG.

TỔ SINH NĂM 1751(Tân Mùi)

TỔ XÂY BA NHÀ THỜ CHIA BA NGHÀNH

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : NGUYỄN THỊ HỒI

-          HÚY KỴ   :         29 - 04

-          THỌ         :          TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :         

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU DONG              ( Nghành Nhất )

2.      NGUYỄN HỮU DO       ( Nghành Nhị )

3.      NGUYỄN HỮU NGHI   ( Nghành Tam )

NGHÀNH NHẤT

3, ĐỆ THẤT TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU DONG

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         17 – 10

-          THỌ         :           TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT :

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :          TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :         

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU LIỄU

4, ĐỆ BÁT TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU LIỄU

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         25 – 12

-          THỌ         :           TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT :

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :          TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :         

SINH ĐƯỢC

2.      NGUYỄN HỮU QUẤT

5, ĐỆ CỬU TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU QUẤT

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         25 – 12

-          THỌ         :           TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : PHAN THỊ THỚN

-          HÚY KỴ   :         23 - 09

-          THỌ         :          TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :         

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU TRỨ

2.      NGUYỄN HỮU TUÂN

3.      NGUYỄN HỮU TRIẾT

4.      NGUYỄN HỮU THUẬT

5.      NGUYỄN HỮU KIÊN

6.      NGUYỄN THỊ DỰ         (Lấy chồng bên Đông tỉnh Hải Dương)

 

TỪ ĐÂY NGÀNH NHẤT CHIA RA  NĂM  CHI

 

 

 

 

 

Trung Tổ

PHẢ HỆ 2

TRUNG TỔ CON THỨ NHẤT

1, ĐỆ NGŨ TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG KỲ TÀI  

-          HIỆU        :

-          HÚY KỴ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN TẢI

2.      NGUYỄN PHU

2, ĐỆ LỤC TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG  TẢI

-          HIỆU        :

-          HÚY KỴ  :          10/8 ( AL)

-          MỘ CHÍ   :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN CẦM

2.      NGUYỄN CỰ                (Tha phương không biết)

3, ĐỆ LỤC TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG  PHU

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN ĐĨNH

4, ĐỆ THẤT TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG  CẦM

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN HỮU TUẤN

5, ĐỆ THẤT TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG  ĐĨNH

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN NHUẬN

6, ĐỆ BÁT TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG NHUẬN

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN HỮU KỶ          (Vô tự )

TRUNG TỔ CON THỨ NHÌ

1, ĐỆ NGŨ TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG KỲ XỨNG

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN KỲ KHOAN     (Vô tự )

2.      NGUYỄN KỲ HÒA

2, ĐỆ LỤC TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG KỲ HÒA

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN KỲ THẾ

3, ĐỆ THẤT TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG KỲ THẾ

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN KỲ NAM

4, ĐỆ BÁT TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG KỲ NAM

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU TY

2.      NGUYỄN HỮU DUYÊN

4, ĐỆ CỬU  TỔ :        NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU TY

-          HIỆU        :   HỮU ĐỨC

-          HÚY KỴ   :         01-03

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU NGŨ       (Vô tự)

2.      NGUYỄN HỮU NIÊN

3.      NGUYỄN HỮU TẤU

4.      NGUYỄN HỮU TRÍ          (Vệ Trí)

5.      NGUYỄN HỮU HÃM

6.      NGUYỄN THỊ CỦ

5, ĐỆ THẬP  TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU NIÊN

-          HIỆU        :   HỮU ĐỨC

-          HÚY KỴ   :         11-03

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU CĂN

2.      NGUYỄN HỮU NHŨNG

3.      NGUYỄN THỊ ĐỖ

4.      NGUYỄN THỊ THẾ

5.      NGUYỄN THỊ CHẬM

6, ĐỆ THẬP  TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU TẤU

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ XOANG

2.      NGUYỄN THỊ KIẾN

7, ĐỆ THẬP  TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU TRÍ (Vệ Trí)

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

3.      NGUYỄN THỊ KHUÊ       (KÝ KHUÊ)

4.      NGUYỄN THỊ KIẾN

5.      NGUYỄN THỊ NHỚN

6.      NGUYỄN THỊ NHỚN

8, ĐỆ THẬP  TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU LÃM

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU TÔN

2.      NGUYỄN HỮU TI

9, ĐỆ THẬP NHẤT  TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU CĂN

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         06-02

-          THỌ         :          60 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : NGUYỄN THỊ SEN

-          HÚY KỴ   :         25-08

-          THỌ         :          85 TUỔI

-          MỘ CHÍ   : LÀNG NGỌC QUẾ

-          TIỂU SỬ  :

           

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU NGẪU

2.      NGUYỄN HỮU THÚC

3.      NGUYỄN HỮU CỐT

4.      NGUYỄN HỮU VẺ

5.      NGUYỄN THỊ TÍ

6.      NGUYỄN THỊ ĐẤM

PHẢ HỆ SẼ NỐI TIẾP

 

 

 

 

 

 

Trang 1 / 3

Số Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counterAll days0

Online Now:
Your IP: 18.208.186.19
,
Today: Tháng 11 15, 2019
Top of Page