Report comment

Nam mô a di đà Phật.
Thật vinh dự cho gia tộc họ Nguyễn Hữu chúng con ,được cụ đã quan tâm ,tiếp phúc cho dòng họ chúng con .
Thay mặt cho gia tộc họ con xin cám ơn Cụ tặng cho dòng họ một bài chầu văn để đời ,không gi quý giá hơn.
Chúc Cụ Mạnh khỏe - an lạc , để cứu độ chúng sinh.!
A DI ĐÀ PHẬT