Print trang này

Ngành nhất chi bốn

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

           NGHÀNH NHẤT CHI 4

1, ĐỜI THỨ MƯỜI   :           NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU THUẬT

-          HIỆU      :          

-          HÚY KỴ  :          03 – 06

-          THỌ        :           73 TUỔI

-          MỘ CHÍ             :           NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ :          

+ NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : NGUYỄN THỊ THOA

-          HÚY KỴ  :          24 - 04

-          THỌ        :           TUỔI

-          MỘ CHÍ             :           NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ :          

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU MỊCH  (Vô tự)

2.      NGUYỄN HỮU THẦU

3.      NGUYỄN HỮU THỌ

4.      NGUYỄN THỊ KHA

5.      NGUYỄN HỮU KHẢ     (Mất sớm)

2, ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT :   NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU THẦU

-          HIỆU        :        

-          HÚY KỴ   :         16 – 11

-          THỌ         :           73 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :           

 + NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT  :  NGUYỄN THỊ BỒNG  

-          HÚY KỴ   :         21 - 08

-          THỌ         :          75 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :         

 

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU CỪ

2.      NGUYỄN HỮU ĐÀI

3.      NGUYỄN HỮU TƠN

4.      NGUYỄN THỊ MỎNG

5.      NGUYỄN THỊ XUÂN

3 , ĐỜI THỨ MƯỜI MỘI  :  NGUYỄN  QUÝ CÔNG HỮU THỌ

-          HIỆU        :        

-          HÚY KỴ   :         21 - 08

-          THỌ         :           75 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG YÊN BÁI

-          TIỂU SỬ  :           GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN YÊN BÁI

 +  VỢ   :  NGUYỄN THỊ VUI

-          TIỂU SỬ  : HỌ NGUYỄN LÀNG NGỌC QUẾ – QUỲNH HOA      

SỐNG TẠI YÊN BÁI

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU SƠN

2.      NGUYỄN HỮU THÁI

3.      NGUYỄN HỮU QUỲNH

4.      NGUYỄN HỮU CHUNG

5.      NGUYỄN THỊ NGỌC

4, ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT   : NGUYỄN THỊ KHA

-          HIỆU                  :          

-          HÚY KỴ  :          17 -03

-          THỌ        :           42 TUỔI         

-          MỘ CHÍ   :             NGHĨA TRANG  LÀNG HẠ – NGỌC QUẾ

-          TIỂU SỬ  :     HỌ TỐNG NGỌC LÀNG NGỌC QUẾ – QUỲNH HOA       

 + CHỒNG  : TỐNG NGỌC QUYẾT

-          TIỂU SỬ  :          CÁCH MẠNG LÃO THÀNH

SINH ĐƯỢC

1.      TỐNG NGỌC THẮNG   Vợ        : HOÀNG THỊ CÔI

2.      TỐNG NGỌC GIANG    Vợ        :

3.      TỐNG THỊ NGUYỆT     Chồng :

4.      TỐNG NGỌC PHONG  Vợ        :

5.       

5, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :  NGUYỄN  QUÝ CÔNG HỮU CỪ

-          HIỆU        :        

-          HÚY KỴ   :         13 -06

-          THỌ         :           69 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG YÊN BÁI

-          TIỂU SỬ  :  BỘ ĐỘI – QUẢN ĐỐC M1 BỘ QUỐC PHÒNG

 +  VỢ   :  NGUYỄN THỊ KHUY

-          TIỂU SỬ  : HỌ NGUYỄN LÀNG NGỌC QUẾ – QUỲNH HOA      

SỐNG TẠI YÊN BÁI

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU CƯƠNG

2.      NGUYỄN HỮU CƯỜNG

3.      NGUYỄN HỮU BÌNH

4.      NGUYỄN HỮU HÀ

5.      NGUYỄN THỊ HƯỜNG

6, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :  NGUYỄN  HỮU ĐÀI

-          TIỂU SỬ  :  BỘ ĐỘI  - CM HẬU CẦN – PHÓ BÍ THƯ XÃ

 +  VỢ   :  PHAN THỊ KẸO

-          TIỂU SỬ  : HỌ PHAN VĂN LÀNG NGỌC QUẾ – QUỲNH HOA   

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ HOA

2.      NGUYỄN THỊ LIỄU

3.      NGUYỄN HỮU DÙNG

4.      NGUYỄN HỮU TIẾN

7, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :  NGUYỄN  HỮU TƠN

-          TIỂU SỬ  :  ĐI TẦU VIỄN DƯƠNG SỐNG TẠI TT QUỲNH CÔI

 +  VỢ   :  NGUYỄN THJ QUÝ

-          TIỂU SỬ  :  HỌ NGUYỄN – KHU 2 TT QUỲNH CÔI

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU DƯƠNG

2.      NGUYỄN HỮU NHẬT

3.      NGUYỄN HỮU MINH

8, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :  NGUYỄN  HỮU SƠN

-          TIỂU SỬ  :  SỐNG TẠI TP YÊN BÁI

 +  VỢ   : 

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN

2.      NGUYỄN

9, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :  NGUYỄN  HỮU THÁI

-          TIỂU SỬ  :   BÁC SĨ BV YÊN BÁI - SỐNG TẠI TP YÊN BÁI

 +  VỢ   : 

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

3.      NGUYỄN

4.      NGUYỄN

10, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :            NGUYỄN  HỮU QUỲNH

-          TIỂU SỬ  :    SỐNG TẠI TP YÊN BÁI

 +  VỢ   : 

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

5.      NGUYỄN

6.      NGUYỄN

11, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :            NGUYỄN  HỮU CHUNG

-          TIỂU SỬ  :    SỐNG TẠI TP YÊN BÁI

 +  VỢ   : 

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

7.      NGUYỄN

8.      NGUYỄN

12, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :            NGUYỄN THỊ XUÂN

-          TIỂU SỬ  :    LẤY CHỒNG BÊN ĐÔNG HẢI DƯƠNG

 

+ CHỒNG      :         

-          TIỂU SỬ  : TRAI HỌLÀNG BÊN ĐÔNG HẢI DƯƠNG

SINH ĐƯỢC

1.                     Chồng :  

2.                     Vợ        :          

13, ĐỜI THỨ  MƯỜI  HAI  :            NGUYỄN THỊ NGỌC

-          TIỂU SỬ  :    ĐI LÀM VIỆC TẠI LIÊN SÔ

 

+ CHỒNG      :         

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.         : 

14, ĐỜI THỨ  MƯỜI  BA  :  NGUYỄN  HỮU CƯƠNG

-          TIỂU SỬ  :    SỐNG TẠI TP YÊN BÁI

 +  VỢ   : 

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN

2.      NGUYỄN

15, ĐỜI THỨ  MƯỜI  BA  :  NGUYỄN  HỮU CƯỜNG

-          TIỂU SỬ  :    SỐNG TẠI TP YÊN BÁI

 +  VỢ   : 

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

3.      NGUYỄN

4.      NGUYỄN

           

 

Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 07:17 Viết bởi 
Đọc 1365 thời gian
Nguyen Huu Nam

mới nhất từ Nguyen Huu Nam