lỗi
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=CREATE TABLE IF NOT EXISTS ealpu_vvisitcounter ( id int(11) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, tm int NOT NULL, ip varchar(16) NOT NULL DEFAULT '0.0.0.0', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1;
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO ealpu_vvisitcounter (id, tm, ip) VALUES ('', '1574386858', '35.173.234.140')
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT MAX(id) FROM ealpu_vvisitcounter
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1574380800'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1574294400' AND tm < '1574380800'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1573948800' AND tm < '1574380800'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1573344000' AND tm < '1573948800'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1572566400' AND tm < '1574380800'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1569888000' AND tm < '1572566400'
 • DB function failed with error number 145
  Table './nguyenhuu_dtdb/ealpu_vvisitcounter' is marked as crashed and should be repaired SQL=SELECT COUNT(*) FROM ealpu_vvisitcounter WHERE tm >= '1574385658'

Ngành nhất chi hai

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

               NGHÀNH NHẤT CHI 2

1, ĐỜI THỨ MƯỜI   :           NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU TUÂN

-          HIỆU        :         PHÚC CÔNG

-          HÚY KỴ   :         26 - 04

-          THỌ         :          78 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :         

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT :  PHẠM THỊ ĐẠM

-          HÚY KỴ   :         28 - 03

-          THỌ         :          TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         THÔN 1 LÀNG NGỌC QUẾ (cạnh mộ tổ hộ)

-          TIỂU SỬ  :          GÁI HỌ PHẠM LÀNG RÉT

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU MẠI

2.      NGUYỄN HỮU YÊU                 ( Húy nhật 12 – 04 )

3.      NGUYỄN HỮU NHIỄU                        ( Vô Tự )

4.      NGUYỄN THỊ VẠN

5.      NGUYỄN THỊ KIÊN

2, ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT :   NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU MẠI

-          HIỆU        :         PHÚC HỮU

-          HÚY KỴ   :         25 - 02

-          THỌ         :          59 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : PHAN THỊ LAN

-          HÚY KỴ   :         11 - 02

-          THỌ         :          61 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :          GÁI HỌ PHAN NGUYÊN LÀNG NGỌC QUẾ

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU RY

2.      NGUYỄN HỮU NẶC

3.      NGUYỄN THỊ KHUYÊN                       (Tổ cô Húy nhật 25 – 05 )

4.      NGUYỄN HỮU VI

5.      NGUYỄN THỊ VÒNG                ( Tổ cô )

6.      NGUYỄN THỊ NHẪN                (Tổ cô )

3 , ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT :  NGUYỄN  THỊ VẠN

-          TIỂU SỬ   :  LẤY CHỒNG HỌ NGUYỄN CÔNG LÀNG NGỌC QUẾ

 + CHỒNG     :          NGUYỄN CÔNG BÂN

-          TIỂU SỬ  :          HỌ NGUYỄN CÔNG LÀNG NGỌC QUẾ

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN CÔNG BIỂU

4, ĐỜI THỨ MƯỜI HAI :     NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU RY

-          HIỆU        :         PHÚC ĐỨC

-          HÚY KỴ   :         05 - 04

-          THỌ         :           92  TUỔI

-          MỘ CHÍ   :             NGHĨA TRANG LÀNG HẠ – NGỌC QUẾ

-          TIỂU SỬ  :          BỘ ĐỘI NAM TIẾN 1946

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : PHAN THỊ THUẬN

-          HIỆU        :        

-          HÚY KỴ :          02 - 06

-          THỌ         :          87 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :          GÁI HỌ PHAN ĐĂNG LÀNG NGỌC QUẾ

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ HỤT

2.      NGUYỄN THANH MAI

3.      NGUYỄN THỊ HỢI

4.      NGUYỄN HỮU LÂN

5.      NGUYỄN HỮU BA

+NGUYỄN LƯƠNG THỨ THẤT : HÀ THỊ PHẨM

-          HIỆU       :                     

-          HÚY KỴ :          06 -03 

-          THỌ         :          83  TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG HỌ LÊ – CỦ CHI TPHCM

-          TIỂU SỬ  :          QUÊ : BINH DƯƠNG – BÌNH SƠN –QUẢNG  NGÃI

SINH ĐƯỢC

6.      NGUYỄN HỮU HÙNG

7.      NGUYỄN THỊ  NHÀI                (Dưỡng Tử )

8.      NGUYỄN THỊ CÚC                   (Dưỡng tử)

 

5, ĐỜI THỨ MƯỜI HAI :     NGUYỄN  HỮU NẶC

-          TIỂU SỬ  :  BỘ ĐỘI CHỐNG PHÁP – BÍ THƯ ĐẢNG BỘ XÃ QUỲNH HOA

 + VỢ  :          HOÀNG THỊ THIỆN

-          TIỂU SỬ  : GÁI HỌ HOÀNG VĂN LÀNG NGỌC QUẾ

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ HUÊ

2.      NGUYỄN THỊ NGUYỆT

3.      NGUYỄN HỮU THI

4.      NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

5.      NGUYỄN THỊ HUẾ

6.      NGUYỄN HỮU THƯỞNG

7.      NGUYỄN HỮU KHOA

6, ĐỜI THỨ MƯỜI HAI  :    NGUYỄN QUÝ CÔNG  HỮU VI

-          HIỆU        :         PHÚC  THÀNH

-          HÚY KỴ   :         02 - 08

-          THỌ         :          47 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ - NGỌC QUẾ

-          TIỂU SỬ  :          DU KÍCH CHỐNG PHÁP – XÃ QUANG CÁP

 + VỢ  :          HOÀNG THỊ XOA

-          TIỂU SỬ  :          GÁI HỌ HOÀNG HỮU  LÀNG NGỌC QUẾ

DU KÍCH CHỐNG PHÁP – XÃ QUANG CÁP

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ HÀ

2.      NGUYỄN HỮU HUY

3.      NGUYỄN THỊ HỒNG

4.      NGUYỄN HỮU SƠN

5.      NGUYỄN HỮU NAM

6.      NGUYỄN THỊ HOA

7, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :       NGUYỄN THANH MAI

-          TIỂU SỬ    :        CÔNG NHÂN THỦY LỢI  - QUY NHƠN

 + VỢ  :  TRẦN THỊ LOAN

-          TIỂU SỬ  : GÁI HỌ TRẦN PHƯỚC AN –TUY PHƯỚC- BÌNH ĐỊNH   

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THANH THẢO

2.      NGUYỄN THANH PHƯƠNG

8, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :       NGUYỄN  HỮU LÂN

-          TIỂU SỬ   :         `CÔNG NHÂN – ĐẮC LẮC

 + VỢ  :          HOÀNG THỊ PHƯƠNG

-          TIỂU SỬ  : GÁI HỌ HOÀNG -  XÃ AN LỄ –QUỲNH PHỤ

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ TUYẾT

2.      NGUYỄN THỊ NHUNG

3.      NGUYỄN THỊ BÍCH

4.      NGUYỄN HỮU TÂM

9, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :       NGUYỄN  HỮU BA

-          TIỂU SỬ   :         BỘ ĐỘI NGHĨA VỤ

 + VỢ  :   VŨ THỊ LÝ

-          TIỂU SỬ  : GÁI HỌ VŨ - LÀNG  BÁI TRANG –QUỲNH HOA

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU THẠCH

2.      NGUYỄN HỮU HOAN

10, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  HỮU HÙNG

-          TIỂU SỬ   : LÀNG ĐÔNG YÊN – BÌNH DƯƠNG – BÌNH SƠN –QUẢNG NGÃI

 + VỢ  :          LÊ HỒNG MINH

-          TIỂU SỬ  :          GÁI HỌ LÊ TẠI CỦ CHI - TPHCM

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN LÊ HOÀNG

2.      NGUYỄN KHÁNH HOÀNG

11, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  HỮU THI

-          TIỂU SỬ   :         BỘ ĐỘI NGHĨA VỤ

 + VỢ  :  VŨ THỊ THỦY

-          TIỂU SỬ  : GÁI HỌ VŨ -LÀNG BỒ TRANG – QUỲNH HOA

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ OANH

2.      NGUYỄN THỊ NHUNG

12, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  HỮU THƯỞNG

-          TIỂU SỬ   :         BỘ ĐỘI NGHĨA VỤ -SỐNG TRÀNG ĐÀ -TUYÊN QUANG

 + VỢ  : BÙI THỊ  HOÀI

-          TIỂU SỬ  :    QUÊ TRÀNG ĐÀ -TUYÊN QUANG     

SINH ĐƯỢC

3.      NGUYỄN BÙI  THÙY  LINH

4.      NGUYỄN BÙI VŨ HOÀNG

13, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  HỮU KHOA

-          TIỂU SỬ   :         SINH SỐNG TẠI TP HCM

 + VỢ  :  LÊ THỊ THƯƠNG ( HỐNG)

-          TIỂU SỬ  : GÁI HỌ LÊ XÃ HẠNH PHÚC –THỌ XƯƠNG – THANH HÓA

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU CHẤN HƯNG

2.      NGUYỄN HỮU VIỆT ANH

14, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  HỮU HUY

-          TIỂU SỬ   :         BỘ ĐỘI NGHĨA VỤ - SỐNG TẠI TPHCM

 + VỢ  :  PHAN THỊ LỢI

-          TIỂU SỬ  : GÁI HỌ PHAN VĂN –LÀNG NGỌC QUẾ – QUỲNH HOA  

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ THANH HÒA

2.      NGUYỄN MINH DŨNG

15, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :  NGUYỄN QUÝ CÔNG  HỮU  SƠN

-           HIỆU       :         PHÚC  ĐẠI

-          HÚY KỴ   :         17 -06

-          THỌ         :          29 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ - NGỌC QUẾ

-          TIỂU SỬ  :          ĐI CỘNG HÒA LIÊN BANG NGA

 + VỢ  :  NGUYỄN THỊ NGỌC

-          TIỂU SỬ  : GÁI HỌ NGUYỄN PHƯỜNG BỒ XUYÊN –TP THÁI BÌNH

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU LÂM THIÊN    (Cậu bé)

2.      NGUYỄN HỮU TRƯỜNG     (Đang sống tại tiệp khắc)

16, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  HỮU NAM

-          TIỂU SỬ   :         ĐI LIÊN BANG NGA

SINH SỐNG TẠI TPHCM

XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN TẠI TP HCM

KDC HOÀNG HẢI - BÀ ĐIỂM - HÓC MÔN -TPHCM

 + VỢ  :   NGUYỄN VÂN ANH

-          TIỂU SỬ  : GÁI HỌ NGUYỄN -199 LÒ ĐÚC –HÀ NỘI

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THÙY DƯƠNG ( Sinh tại liên bang nga)

2.      NGUYỄN HỮU NAM DƯƠNG

17, ĐỜI THỨ MƯỜI BA  :    NGUYỄN  THỊ HỢI

-          TIỂU SỬ   : LẤY CHỒNG HỌ  HOÀNG LÀNG BỒ TRANG –QUỲNH HOA

 + CHỒNG     :   HOÀNG CÔNG CƯ        

-          TIỂU SỬ  :  SINH SỐNG TẠI TP GIA LAI

SINH ĐƯỢC

1.      HOÀNG  THỊ LAN HƯƠNG     Chồng : NGUYỄN TRỌNG LUẬN

2.      HOÀNG BẢO NGỌC                   Vợ       :NGUYỄN THỊ ÚT HIỀN

 

17, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  THỊ  HUÊ

-          TIỂU SỬ   : LẤY CHỒNG HỌ LÊ CÔNG  LÀNG NGỌC QUẾ – QUỲNH HOA

 + CHỒNG     :   LÊ CÔNG KHANH         

-          TIỂU SỬ  :  TRƯỞNG BAN THANH TRA HUYỆN QUỲNH PHỤ

SINH ĐƯỢC

1.      LÊ CÔNG TUẤN           Vợ         : NGUYỄN THỊ THỦY

2.      LÊ CÔNG HOÀNG         Vợ      :

18, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  THỊ  NGUYỆT

-          TIỂU SỬ   : LẤY CHỒNG HỌ NGUYỄN VĂN – HOA LƯ –NINH BÌNH

 + CHỒNG     :   NGUYỄN VĂN BỘ          

-          TIỂU SỬ  :  SỐNG TẠI QUẬN HOÀNG MAI – HÀ NỘI

SINH ĐƯỢC

3.      NGUYỄN THỊ THANH NGA     Chồng  :  TRẦN ANH THẮNG

4.      NGUYỄN THỊ THU HẰNG       Chồng  :

19, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  THỊ  PHƯỢNG

-          TIỂU SỬ   : LẤY CHỒNG HỌ PHAN VĂN - NGỌC QUẾ –QUỲNH HOA

 + CHỒNG     :   PHAN VĂN DUÂN

-          TIỂU SỬ  :  LÀM MỘC

SINH ĐƯỢC

1.      PHAN VĂN VŨ              Vợ   :

2.      PHAN VĂN VƯƠNG     Vợ  :

20, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  THỊ  HUẾ

-          TIỂU SỬ   :    LÀM VIỆC TẠI TRÀNG ĐÀ - TUYÊN QUANG  

 + CHỒNG     :   NGUYỄN THANH  PHONG

-          TIỂU SỬ  : TRÀNG ĐÀ - TUYÊN QUANG

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN  THANH PHÒNG           :

2.      NGUYỄN  THỊ QUỲNH                  :

21, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  THỊ  HÀ

-          TIỂU SỬ   : LẤY CHỒNG HỌ PHẠM TIẾN- SƠN ĐỒNG – QUỲNH GIAO

 + CHỒNG     :  PHẠM TIẾN THAO

-          TIỂU SỬ  :  CHỦ TỊCH HUYỆN QUỲNH PHỤ 2008 - 2014

SINH ĐƯỢC

1.      PHẠM TIẾN HÙNG      Vợ  : ĐỖ THỊ THOA

2.      PHẠM TIẾN QUANG    Vợ  :

22, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  THỊ  HỒNG

-          TIỂU SỬ   : LẤY CHỒNG HỌ PHAN VĂN –NGỌC QUẾ – QUỲNH HOA

 + CHỒNG     :  PHAN VĂN HIỀN

-          TIỂU SỬ  :  SINH SỐNG TẠI TP HCM

SINH ĐƯỢC

1.      PHAN THỊ HẠNH         Chồng  :NGUYỄN VĂN DŨNG

2.      PHAN THỊ HẮNG         Chống :

23, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  THỊ  HOA

-          TIỂU SỬ   : LẤY CHỒNG HỌ PHAN VĂN –NGỌC QUẾ – QUỲNH HOA

 + CHỒNG     :  PHAN VĂN MƯU

-          TIỂU SỬ  :  SINH SỐNG TẠI TP HCM

SINH ĐƯỢC

1.      PHAN THỊ LOAN          Chồng  :

2.      PHAN THỊ TRANG       Chống :

24, ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN :  NGUYỄN  LÊ HOÀNG

-          TIỂU SỬ   :  DIỄN VIÊN HÀI - TPHCM

 + VỢ  :  ĐẠI THỊ NGỌC TRÂM

-          TIỂU SỬ  :  DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH - TPHCM

SINH ĐƯỢC

1.       

25, ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN :  NGUYỄN  KHÁNH  HOÀNG

-          TIỂU SỬ   :  QUẢN LÝ - TPHCM

 + VỢ  :  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

-          TIỂU SỬ  :  QUÊ TẠI - TPHCM

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU KHÁNH PHƯƠNG

2.      NGUYỄN HỮU KIM SƠN

26, ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN :  NGUYỄN  THỊ TUYẾT

-          TIỂU SỬ   :  SỐNG TẠI ĐẮC LẮC

 + CHỒNG  :  

-          TIỂU SỬ  :  QUÊ TẠI  ĐẮC LẮC

SINH ĐƯỢC

27, ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN :  NGUYỄN  THỊ  NHUNG

-          TIỂU SỬ   :  LẤY CHỒNG TẠI KHÁNH HÒA

 + CHỒNG  :  

-          TIỂU SỬ  :  QUÊ TẠI  KHÁNH HÒA

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THIỆN NHÂN

2.       

28, ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN :  NGUYỄN  THỊ  OANH

-          TIỂU SỬ   :  LẤY CHỒNG  - TX CHÍ LINH – HẢI DƯƠNG

 + CHỒNG  :   ĐẶNG VĂN BÌNH

-          TIỂU SỬ  :  QUÊ TẠI TX CHÍ LINH –HẢI DƯƠNG 

SINH ĐƯỢC

1.      ĐẶNG VŨ THẾ PHONG

2.       

29, ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN :  NGUYỄN  THỊ  THANH HÒA

-          TIỂU SỬ   :  LẤY CHỒNG  - BÌNH ĐỊNH SỐNG TPHCM

 + CHỒNG  :   NGUYỄN MINH PHƯƠNG

-          TIỂU SỬ  :  QUÊ TẠI BÌNH ĐỊNH

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HẢI VÂN

2.       

 

Thứ hai, 12 Tháng 11 2012 14:38 Viết bởi 
Đọc 1736 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ sáu, 16 Tháng 11 2012 03:33

1 bình luận

 • Bình luận nam nguyen Thứ sáu, 16 Tháng 11 2012 03:46 được đăng bởi nam nguyen

  Ban soạn thảo GIA PHẢ mong toản thể con cháu nội ngoai quan tâm và đọc GIA PHẢ chỗ nào sai thi viết về cho ban soạn thảo chinh sửa lại và cho địa chỉ chính xác có số ĐT thì càng tốt hoặc Email để tiện liện hệ sau này.
  Xin chân thành cam ơn!
  Nguyễn Hữu Nam

  Báo cáo

Để lại một bình luận

Hãy chắc chắn rằng bạn nhập các thông tin yêu cầu được đánh dấu (*). HTML code đang không được phép.

Số Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday
mod_vvisit_counterYesterday
mod_vvisit_counterThis week0
mod_vvisit_counterLast week
mod_vvisit_counterThis month0
mod_vvisit_counterLast month
mod_vvisit_counterAll days0

Online Now:
Your IP: 35.173.234.140
,
Today: Tháng 11 22, 2019
Top of Page