Print trang này

Ngành nhất chi nhất

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

           NGHÀNH NHẤT CHI 1

1, ĐỜI THỨ MƯỜI   :           NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU TRỨ

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         04 - 12

-          THỌ         :           TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ - NGỌC QUÊ

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT :

-          HÚY KỴ   : 

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU NHỮ

2.      NGUYỄN THỊ PHẤN

3.      NGUYỄN THỊ VƯỢNG

4.      NGUYỄN THỊ NGỮ

5.      NGUYỄN THỊ RIỀM

2, ĐỜI THỨ MƯỜI MỘT :   NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU NHỮ

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         06 - 03

-          THỌ         :           TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :  CỤ LÀM LÝ TRƯỞNG LÀNG NGỌC QUẾ

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : TRỊNH THỊ ÁNH

-          HÚY KỴ   :         10 - 07

-          THỌ         :          TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :       HỌ TRỊNH -LÀNG RÉT -AN VINH -QUỲNH PHỤ

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU CHÂU

2.      NGUYỄN THỊ RỆN

3, ĐỜI THỨ MƯỜI HAI :     NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU CHÂU

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         08 - 02

-          THỌ         :           69 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : PHAN THỊ THAN

-          HÚY KỴ   :         10 - 07

-          THỌ         :          66 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :        HỌ PHAN NGUYÊN LÀNG NGỌC QUẾ - QUỲNH HOA 

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ THƠ

2.      NGUYỄN HỮU KHANH

3.      NGUYỄN HỮU CÔNG

4.      NGUYỄN HỮU ĐOÀN

5.      NGUYỄN THỊ THƯ

6.      NGUYỄN HỮU CHUYỂN

7.      NGUYỄN THỊ HỌA

8.      NGUYỄN THỊ HIÊN


4,ĐỜI THỨ MƯỜI HAI :       NGUYỄN  THỊ RỆN

-          TIỂU SỬ  : LẤY CHỒNG ĐỐNG NĂM - ĐÔNG HƯNG

 + CHÔNG  :         

-          TIỂU SỬ  : HỌ ĐỐNG NĂM -ĐÔNG HƯNG

SINH ĐƯỢC

1.      TƠ

5, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :       NGUYỄN  HỮU KHANH

-          TIỂU SỬ  :

 + VỢ  :          HOÀNG THỊ HOAN

-          TIỂU SỬ  : GÁI HỌ HOÀNG VĂN LÀNG NGỌC QUẾ - QUỲNH HOA

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU DÙNG

2.      NGUYỄN THỊ DUYÊN

3.      NGUYỄN HỮU NGÂN

6, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :       NGUYỄN  HỮU CÔNG

-          TIỂU SỬ   :         `BỘ ĐỘI CHỐNG MỸ

 + VỢ  :          NGUYỄN THỊ THƯ

-          TIỂU SỬ  : GÁI HỌ NGUYỄN ĐÌNH LÀNG NGỌC QUẾ

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU TRÌNH

2.      NGUYỄN THỊ THOA

3.      NGUYỄN THỊ THƠM

7, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :       NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU ĐOÀN

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         07 - 09

-          THỌ         :           31 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         NGHĨA TRANG LÀNG HẠ

-          TIỂU SỬ  :

 + VỢ  :  HOÀNG THỊ CHÍT

-          TIỂU SỬ  : GÁI HỌ HOÀNG VĂN LÀNG NGỌC QUẾ       

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU ĐIỆP

2.      NGUYỄN HỮU ANH

8, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :       NGUYỄN  HỮU CHUYỂN

-          TIỂU SỬ   :           BỘ ĐỘI

 + VỢ  :          HOÀNG THỊ CHẢI

-          TIỂU SỬ  :          GÁI HỌ HOÀNG LÀNG SƠN ĐỒNG – QUỲNH GIAO

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU HẢI

2.      NGUYỄN THỊ HẰNG

9, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :       NGUYỄN  THỊ THƠ

-          TIỂU SỬ   : CHỒNG HỌ NGUYỄN VĂN LÀNG NGỌC QUẾ

 + CHỒNG     :  NGUYỄN VĂN NGỪNG

-          TIỂU SỬ  :          HỌ                LÀNG NGỌC QUẾ

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ THÊU

2.      NGUYỄN THỊ THU

10, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :       NGUYỄN  THỊ THƯ

-          TIỂU SỬ   : LẤY CHỒNG HỌ      LÀNG NGỌC QUẾ

 + CHỒNG     :  PHAN ĐĂNG QUÝ          

-          TIỂU SỬ  :          HỌ PHAN ĐĂNG LÀNG NGỌC QUẾ – QUỲNH HOA

SINH ĐƯỢC

1.      PHAN THỊ NHÀN

2.      PHAN ĐĂNG QUANG

11, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  THỊ  HỌA

-          TIỂU SỬ   : CHỒNG HỌ VŨ DOÃN –BỒ TRANG –QUỲNH HOA

 + CHỒNG     :  VŨ DOÃN HÙNG 

-          TIỂU SỬ  :          HỌ VŨ DOÃN LÀNG BỒ TRANG – QUỲNH HOA

SINH ĐƯỢC

1.      VŨ THỊ HÒA

2.      VŨ DOÃN HƯNG

12, ĐỜI THỨ MƯỜI BA :     NGUYỄN  THỊ  HIÊN

-          TIỂU SỬ   : CHỒNG HỌ BÙI CÔNG –BÁI LÂN –QUỲNH GIAO

 + CHỒNG     :  BÙI CÔNG THIỆP

-          TIỂU SỬ  :          HỌ BÙI CÔNG –BÁI LÂN –QUỲNH GIAO

SINH ĐƯỢC

1.      BÙI YHỊ HIỀN

2.      BÙI CÔNG CƯỜNG

13, ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN :  NGUYỄN HỮU DŨNG

-          TIỂU SỬ   : SỐNG Ở BUÔN MA THUẬT

 + VỢ  :       YẾN

-          TIỂU SỬ  : HỌ

SINH ĐƯỢC

1.       

14, ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN :  NGUYỄN HỮU NGÂN

-          TIỂU SỬ   :

 + VỢ  :     PHAN THỊ NHUẬN

-          TIỂU SỬ  : HỌ

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU NGỌC

15, ĐỜI THỨ MƯỜI BỐN :  NGUYỄN HỮU TRÌNH

-          TIỂU SỬ   :

 + VỢ  : QUỲNH

-          TIỂU SỬ  : HỌ

SINH ĐƯỢC

1.       NGUYỄN HỮU TRUNG

Thứ hai, 12 Tháng 11 2012 14:28 Viết bởi 
Đọc 1438 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 13:23
Nguyen Huu Nam

mới nhất từ Nguyen Huu Nam