Print this page

Thủy Tổ

Rate this item
(0 votes)

PHẢ HỆ 2

THỦY  TỔ CON THỨ BA

1, ĐỆ NGŨ TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU PHONG

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         04-04

-          THỌ         :           TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : NGUYỄN THỊ NHỠ

-          HÚY KỴ   :         17 - 11

-          THỌ         :          TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :         

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU NGHIÊM

2.      NGUYỄN BIỂU             (Tha phương không biết)

3.      NGUYỄN THỊ TUẤT (Lấy chồng họ Hoàng Văn cùng làng)

DẤU TÍCH LÁ HAI NGÔI MỘ CỤ NGHIÊM VÀ CỤ TUẤT TRUYỀN LẠI

{ NAM HOÀNG BẮC NGUYỄN }

2, ĐỆ LỤC TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU NGHIÊM

-          HIỆU        :         TRUNG HẬU

-          TỰ            :          PHÙ QUÂN

-          HÚY KỴ   :         08 - 07

-          THỌ         :           79 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :         THÔN 1 LÀNG NGỌC QUẾ

-          TIỂU SỬ  :          TỔ GIỮ CHỨC THẬP NHỊ HẦU

PHONG LÀM HẬU THẦN HAI XÃ NGỌC QUẾ VÀ SƠN ĐỒNG.

TỔ SINH NĂM 1751(Tân Mùi)

TỔ XÂY BA NHÀ THỜ CHIA BA NGHÀNH

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : NGUYỄN THỊ HỒI

-          HÚY KỴ   :         29 - 04

-          THỌ         :          TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :         

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU DONG              ( Nghành Nhất )

2.      NGUYỄN HỮU DO       ( Nghành Nhị )

3.      NGUYỄN HỮU NGHI   ( Nghành Tam )

NGHÀNH NHẤT

3, ĐỆ THẤT TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU DONG

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         17 – 10

-          THỌ         :           TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT :

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :          TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :         

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU LIỄU

4, ĐỆ BÁT TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU LIỄU

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         25 – 12

-          THỌ         :           TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT :

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :          TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :         

SINH ĐƯỢC

2.      NGUYỄN HỮU QUẤT

5, ĐỆ CỬU TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU QUẤT

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         25 – 12

-          THỌ         :           TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : PHAN THỊ THỚN

-          HÚY KỴ   :         23 - 09

-          THỌ         :          TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :         

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU TRỨ

2.      NGUYỄN HỮU TUÂN

3.      NGUYỄN HỮU TRIẾT

4.      NGUYỄN HỮU THUẬT

5.      NGUYỄN HỮU KIÊN

6.      NGUYỄN THỊ DỰ         (Lấy chồng bên Đông tỉnh Hải Dương)

 

TỪ ĐÂY NGÀNH NHẤT CHIA RA  NĂM  CHI

 

 

 

 

 

Saturday, 10 November 2012 14:48 Written by 
Read 4548 times Last modified on Saturday, 10 November 2012 14:52
van dung

Latest from van dung