Print this page

Trung Tổ

Rate this item
(0 votes)

PHẢ HỆ 2

TRUNG TỔ CON THỨ NHẤT

1, ĐỆ NGŨ TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG KỲ TÀI  

-          HIỆU        :

-          HÚY KỴ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN TẢI

2.      NGUYỄN PHU

2, ĐỆ LỤC TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG  TẢI

-          HIỆU        :

-          HÚY KỴ  :          10/8 ( AL)

-          MỘ CHÍ   :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN CẦM

2.      NGUYỄN CỰ                (Tha phương không biết)

3, ĐỆ LỤC TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG  PHU

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN ĐĨNH

4, ĐỆ THẤT TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG  CẦM

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN HỮU TUẤN

5, ĐỆ THẤT TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG  ĐĨNH

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN NHUẬN

6, ĐỆ BÁT TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG NHUẬN

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN HỮU KỶ          (Vô tự )

TRUNG TỔ CON THỨ NHÌ

1, ĐỆ NGŨ TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG KỲ XỨNG

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN KỲ KHOAN     (Vô tự )

2.      NGUYỄN KỲ HÒA

2, ĐỆ LỤC TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG KỲ HÒA

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN KỲ THẾ

3, ĐỆ THẤT TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG KỲ THẾ

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN KỲ NAM

4, ĐỆ BÁT TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG KỲ NAM

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU TY

2.      NGUYỄN HỮU DUYÊN

4, ĐỆ CỬU  TỔ :        NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU TY

-          HIỆU        :   HỮU ĐỨC

-          HÚY KỴ   :         01-03

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU NGŨ       (Vô tự)

2.      NGUYỄN HỮU NIÊN

3.      NGUYỄN HỮU TẤU

4.      NGUYỄN HỮU TRÍ          (Vệ Trí)

5.      NGUYỄN HỮU HÃM

6.      NGUYỄN THỊ CỦ

5, ĐỆ THẬP  TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU NIÊN

-          HIỆU        :   HỮU ĐỨC

-          HÚY KỴ   :         11-03

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU CĂN

2.      NGUYỄN HỮU NHŨNG

3.      NGUYỄN THỊ ĐỖ

4.      NGUYỄN THỊ THẾ

5.      NGUYỄN THỊ CHẬM

6, ĐỆ THẬP  TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU TẤU

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN THỊ XOANG

2.      NGUYỄN THỊ KIẾN

7, ĐỆ THẬP  TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU TRÍ (Vệ Trí)

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

3.      NGUYỄN THỊ KHUÊ       (KÝ KHUÊ)

4.      NGUYỄN THỊ KIẾN

5.      NGUYỄN THỊ NHỚN

6.      NGUYỄN THỊ NHỚN

8, ĐỆ THẬP  TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU LÃM

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :        

-          THỌ         :         

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU TÔN

2.      NGUYỄN HỮU TI

9, ĐỆ THẬP NHẤT  TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG HỮU CĂN

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ   :         06-02

-          THỌ         :          60 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  :

 +NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT : NGUYỄN THỊ SEN

-          HÚY KỴ   :         25-08

-          THỌ         :          85 TUỔI

-          MỘ CHÍ   : LÀNG NGỌC QUẾ

-          TIỂU SỬ  :

           

SINH ĐƯỢC

1.      NGUYỄN HỮU NGẪU

2.      NGUYỄN HỮU THÚC

3.      NGUYỄN HỮU CỐT

4.      NGUYỄN HỮU VẺ

5.      NGUYỄN THỊ TÍ

6.      NGUYỄN THỊ ĐẤM

PHẢ HỆ SẼ NỐI TIẾP

 

 

 

 

 

 

Saturday, 10 November 2012 14:30 Written by 
Read 4769 times Last modified on Saturday, 10 November 2012 14:51
van dung

Latest from van dung