Print trang này

Khởi Tổ

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

PHẢ HỆ 1

KHỞI TỔ

1, ĐỆ NHẤT TỔ :      NGUYỄN QUÝ CÔNG KỲ ĐỨC

-          HIỆU        :                     TRUNG ĐỨC

-          HÚY KỴ  :                      10/6 ( AL)

-          MỘ CHÍ   :

+ NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT :  NGUYỄN THỊ YÊN

-          HIỆU      :

-          HÚY KỴ :                       10/9 (AL)

-          MỘ CHÍ  :

2, ĐỆ NHỊ TỔ :          NGUYỄN QUÝ CÔNG  PHÚC DIÊN

-          HIỆU        :

-          HÚY KỴ  :                      10/8 ( AL)

-          MỘ CHÍ   :

+ NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT :  NGUYỄN THỊ TẠI

-          HIỆU      :

-          HÚY KỴ :                       18/9 (AL)

-          MỘ CHÍ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN KỲ KẾ

2.      MẤT CHỮ KHÔNG DỊCH ĐƯỢC

3.      NGUYỄN ĐẮC CƠ

3, ĐỆ TAM TỔ :         NGUYỄN QUÝ CÔNG  KỲ KẾ

-          HIỆU        :                     75 TUỔI

-          HÚY KỴ  :                      10/02 ( AL)

-          THỌ         :

-          MỘ CHÍ   :

+ NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT :  NGUYỄN THỊ TIỆN

-          HIỆU      :

-          HÚY KỴ :                       25/7 (AL)

-          MỘ CHÍ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN KỲ SỸ

4, ĐỆ TỨ TỔ :            NGUYỄN QUÝ CÔNG  KỲ SỸ

-          HIỆU        : 

-          HÚY KỴ  :                      10/02 ( AL)

-          THỌ        :                       73 TUỔI

-          MỘ CHÍ   :

-          TIỂU SỬ  : LÀM QUAN THƯỢNG THƯ TRONG TRIỀU NHÀ LÊ

+ NGUYỄN LƯƠNG CHÍNH THẤT :  PHAN THỊ NHẤT

-          HIỆU      :

-          HÚY KỴ :                       25/7 (AL)

-          THỌ        :                       69  TUỔI

-          MỘ CHÍ  :

SINH ĐƯỢC :

1.      NGUYỄN KỲ TÀI

2.      NGUYỄN KỲ XỨNG

3.      NGUYỄN HỮU PHONG

4.      NGUYỄN BẰNG

 

KHỞI TỔ QUÊ QUÁN Ơ ĐÂU THÌ KHÔNG CÓ TRONG GIA PHẢ

MỜI XEM TIẾP  CỦA PHẦN PHẢ HỆ 2 

Thứ bảy, 10 Tháng 11 2012 14:01 Viết bởi 
Đọc 4170 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ bảy, 10 Tháng 11 2012 14:53
van dung

mới nhất từ van dung