Report comment

Ban soạn thảo GIA PHẢ mong toản thể con cháu nội ngoai quan tâm và đọc GIA PHẢ chỗ nào sai thi viết về cho ban soạn thảo chinh sửa lại và cho địa chỉ chính xác có số ĐT thì càng tốt hoặc Email để tiện liện hệ sau này.
Xin chân thành cam ơn!
Nguyễn Hữu Nam