Report comment

"Gia phong vĩnh thịnh phúc MIÊN trường" chứ không phải là NIÊN trường anh ạ.